Przedszkole nr 3 w Brwinowie

KONTRAST
A
A
A
A
CZCIONKA
A
A+
A++

PRAWA I OBOWIĄZKI


PRAWA DZIECKA


– prawo do rozwoju intelektualnego i fizycznego (zdobywanie wiedzy i różnych umiejętności,
doskonalenie myślenia oraz rozumienie siebie i świata – realizacja podstawy programowej),

– prawo do życia bez przemocy i poniżania,

– prawo do nauki religii ,

– prawo do tożsamości,

– prawo do opieki i troski,

– prawo do prywatności, intymności,

– prawo do snu i wypoczynku,

– prawo do zdrowych i pełnowartościowych posiłków,

– prawo do spokoju i samotności gdy tego potrzebuje,

– prawo do własnego tempa rozwoju, indywidualnych oddziaływań wychowawczych, rozwoju zainteresowań i uzdolnień,

– prawo do poszanowania jego godności osobistej,

– prawo do akceptacji takim jakim jest,

– prawo do aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

– prawo do zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

– prawo do posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić,

– prawo do spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,

– prawo do badań i eksperymentowania,

– prawo do doświadczenia konsekwencji własnego zachowania (ograniczanego względami bezpieczeństwa),

– prawo do jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo nauki regulowania własnych potrzeb.


            OBOWIĄZKI DZIECKA


Kwestie obowiązków małoletniego dziecka (do ukończenia 18 roku życia) reguluje art. 91 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego
. Nakłada on na dziecko obowiązek:

- słuchania swoich rodziców i opiekunów,

- pomocy we wspólnym gospodarstwie (jest to pojęcie szersze niż gospodarstwo domowe i może obejmować
również obowiązek pomocy w gospodarstwie produkcyjnym rodziców oraz pomoc w prowadzonej
przez rodziców działalności gospodarczej),

- pomoc ze strony dziecka musi odpowiadać fizycznym i duchowym jego siłom,

- obowiązki dziecka nie mogą przeszkadzać w jego wychowaniu i edukacji.


PRAWA RODZICÓW

– prawo do zapoznania się z programem oraz z zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola
i planów pracy w danym oddziale,

– prawo do uzyskiwania porad, wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności
wychowawczych oraz doborze metod udzielenia dziecku pomocy,

– prawo do bieżącej i rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

– prawo wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu
i nadzorującemu pracę pedagogiczną z zachowaniem drogi służbowej.


OBOWIĄZKI RODZICÓW


– przestrzeganie Statutu Przedszkola,

– wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory,

– respektowanie Uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,

– przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające
dziecku pełne bezpieczeństwo, a także przestrzeganie godzin pracy przedszkola,

– terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

– informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach
pokarmowych i chorobach zakaźnych,

– przestrzeganie zasad higieny i BHP na terenie przedszkola

– wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

– uczestniczenie w zebraniach rodziców,

– utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielem bądź dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych
informacji o dziecku.

KONTAKT

Przedszkole nr 3 w Brwinowie
05-840 Brwinów
ul. Słoneczna 6

tel.: 22 729 63 81
email: sloneczne-przedszkole@idsl.pl