Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia


Słoneczne Przedszkole jest czynne w godzinach

6.30 – 17.00

Dzieci przyprowadzamy do godziny 8.00

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

  1. co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
  2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
  3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
  4. pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
6.30 – 8.30
Rozmowy indywidualne i zespołowe, zabawy samorzutne, zabawy rozwijające mowę i myślenie, zabawy ruchowe inspirowane przez nauczycielkę oraz ćwiczenia poranne 
 8.30 – 9.00
Śniadanie
9.00 – 9.30
Zajęcia dydaktyczne
 9.30 – 11.00 
Sytuacje edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczycielkę, samorzutna aktywność ruchowa, konstrukcyjna i badawcza. 
W starszych grupach drugie zajęcie dydaktyczne
11.00 -12.00
Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe
12.00 -12.30
Obiad
12.30 – 14.30
Dzieci młodsze – leżakowanie
Dzieci starsze – odpoczynek, zajęcia relaksacyjne
14.30 – 15.00
Podwieczorek
15.00 -17.00
Zabawy ruchowe oraz zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, oddziaływania nauczycielki utrwalające i wzbogacające 
indywidualny rozwój dziecka